Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2019

1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viamalinowowa malinowowa
zezarlamkredke
8374 2f5d 500
Chrome lunchbox
Reposted fromZircon Zircon viamalinowowa malinowowa
6934 4b9b 500
Reposted fromerial erial viamalinowowa malinowowa
zezarlamkredke
9718 834b
Reposted fromsosna sosna vialubisztosuko lubisztosuko
zezarlamkredke
9543 9059
Reposted fromsavatage savatage vialubisztosuko lubisztosuko
zezarlamkredke
(...) to mnie jeszcze boli;  
a ja sądziłem: przejdzie, minie,   że jakoś ból wypielę -   a Ty mi ciągle z dna pamięci   wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
zezarlamkredke
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viagazda gazda
zezarlamkredke
3568 2200 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viagazda gazda
zezarlamkredke
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
zezarlamkredke
Reposted fromsilence89 silence89 viaszydera szydera
zezarlamkredke
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaszydera szydera
zezarlamkredke
9959 8162 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
zezarlamkredke
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaszydera szydera
zezarlamkredke
0310 c1e1 500
Reposted fromplants plants
zezarlamkredke
Reposted fromFlau Flau viaamaxoxo4 amaxoxo4
zezarlamkredke
4222 49ef 500
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa
zezarlamkredke
5020 6ba2 500
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl