Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

zezarlamkredke
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viahumane humane
zezarlamkredke
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
9588 18c1
Reposted fromabstratv abstratv viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
1659 fb6a
Reposted fromarumhc arumhc viacudoku cudoku
zezarlamkredke
1674 413b 500
Marcin Świetlicki.
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
zezarlamkredke
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
0773 0622 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawarkocz warkocz
zezarlamkredke
0276 0cdb
Reposted fromPICCHU PICCHU viameadowlarks meadowlarks
zezarlamkredke
4628 3bc4
Reposted fromguitarist guitarist viatresigarette tresigarette
zezarlamkredke
Przecież chociaż tak powinno być, żeby każdy człowiek miał przynajmniej dokąd pójść!
— F.Dostojewski 'Zbrodnia i kara'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viasziiiz sziiiz
zezarlamkredke
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasziiiz sziiiz
zezarlamkredke
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viasziiiz sziiiz
zezarlamkredke
5363 ccf6 500
Reposted fromAlcea Alcea viasziiiz sziiiz
zezarlamkredke
8273 3ad2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zezarlamkredke
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viapomruki pomruki
zezarlamkredke
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viasziiiz sziiiz
zezarlamkredke
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
zezarlamkredke

Problem z nadzieją polega tym, że musisz zaakceptować możliwość, że możesz nie otrzymać tego, na co tak desperacko masz nadzieję. 

— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
zezarlamkredke
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSoulPL SoulPL
zezarlamkredke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl